Debata Czwartkowa 10 maja 2012 Temat: Arabska Wiosna czy Arabska Zima?

Wydarzenia rewolucji i początki trudnej transformacji politycznej znalazły też wyraz w wielu tekstach arabskiej kultury masowej. Rozwinęły się liczne organizacje pozarządowe, tworząc zręby arabskich „społeczeństw obywatelskich”. Ten swoisty przełom polityczny i społeczny spotkał się z szerokim oddźwiękiem na Zachodzie, gdzie upowszechnił się pozytywny stereotyp kulturowy „Arabskiej Wiosny”.
Zjawiska te, dziejące się właściwie na naszych oczach i odznaczające się ogromną dynamiką, skłaniają jednak do refleksji. Można sformułować szereg pytań, które muszą prowokować do żywej dyskusji:
1. Czy istnieje jeden ogólnoarabski fenomen rewolucji, czy też wydarzenia w poszczególnych krajach następują w sposób oderwany od siebie, swoisty tylko dla tych państw?
2. Czy wydarzenia „Wiosny Arabskiej” są szansą na rzeczywistą demokratyzację świata arabskiego i jak owa demokratyzacja ma być rozumiana? Jak będą układać się relacje państw arabskich z Zachodem i Izraelem po dojściu do władzy nowych elit politycznych?
3. Czy islam polityczny będzie największym zwycięzcą „Wiosny Arabskiej”?
4. Czy mniejszości etniczne i religijne będą beneficjentami zmian w państwach arabskich?
5. Czy „Arabska Wiosna” doprowadzi do rewolucji obyczajowej w świecie arabskim, np. w sferze praw i pozycji społecznej kobiet, lub stworzy nowe szanse dla grupy dominującej w strukturze demograficznej tamtejszych społeczeństw, czyli ludzi młodych lub bardzo młodych?<< powróć do listy

Galeria pracowni

Zdjęcia z przeprowadzonych projektów

Pracownicy

Sylwetki naszej kadry

Kontakt

Numery telefonów oraz formularz kontaktowy

Pracownia Regionalistyczna
Instytutu Kulturoznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki
85-231 Bydgoszcz, ul. Królowej Jadwigi 14

Kierownik: dr Włodzimierz Moch
e-mail: wlodzimierz.moch@byd.pl