Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa poświęcona krajobrazowi

Konferencja „Krajobraz społeczno-kulturowy województwa kujawsko-pomorskiego na tle innych regionów Polski” jest częścią projektu Dziedzictwo kultury ziemiańskiej w regionie Kujawsko-Pomorskim współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Celem spotkania badaczy z różnych ośrodków będzie podjęcie refleksji nad przemianami kulturowymi i społecznymi w województwie kujawsko-pomorskim i innych w kontekście zmian granic administracyjnych, które nastąpiły w roku 1999. W przypadku naszego województwa warto zastanowić się, jaki wpływ wywarło jego powstanie na funkcjonowanie tradycyjnych regionów etnograficznych i historycznych wchodzących w całości lub części w jego skład – Kujaw, Pomorza, Pałuk, Kociewia, Krajny, Borów Tucholskich. Uwaga autorów powinna się skupić się na takich obszarach badawczych i problemach jak: krajobraz kulturowy wybranych obszarów (analiza zależności między krajobrazem a kulturą), jego ikonografia i symbolika, psychologia, język i tożsamość społeczności lokalnych.

Potraktowanie krajobrazu jako tekstu kultury zakłada jego „odczytanie” oraz odkrycie sposobów i technik nadawania znaczenia poszczególnym miejscom. Interesujące rezultaty może przynieść analiza wybranych obszarów miast i wsi pod kątem stosunku ich mieszkańców do dziedzictwa kulturowego i ich udziału w jego budowaniu. Obok kwestii związanych z tożsamością regionalną czy lokalną ważną część konferencji zajmą problemy związane z turystyką kulturową, a w szczególności z takimi jej działami jak turystyka dziedzictwa kulturowego, muzealna, biograficzna, studyjna, miejska, wiejska, kulinarna, turystyka kultury ludowej, kulturowo-przyrodnicza, obiektów militarnych, industrialna, eventowa (w tym teatralna), religijna i pielgrzymkowa, literacka i filmowa, archeologiczna i etniczna, tanatoturystyka. Ważnym celem będzie wskazanie sposobów waloryzacji potencjału turystyczno-kulturowego małych i większych regionów tworzących makroregion kujawsko-pomorski i inne oraz działań zmierzających do jego wzbogacenia.

Autorzy referatów powinni wykazać wewnętrzne zróżnicowanie badanych obszarów. W ujęciu historycznym uwaga zostanie zwrócona na kształtowanie się granic makroregionów administracyjnych (województw) w zakresie zmian polityczno-administracyjnych oraz przemiany mentalnościowe, jakie zachodziły i zachodzą w postawach mieszkańców poszczególnych regionów etnograficzno-historycznych. Byłoby pożądane, aby badaniom został poddany poziom ich tożsamości etnicznej, regionalnej i kulturowej w kontekście zmian przynależności terytorialnej, a zwłaszcza fenomen regionów, które znalazły się w granicach dwóch województw (np. Kociewie czy Pałuki).

Pomysł konferencji jest oparty na założeniach metodologicznych geografii humanistycznej (geografii kultury) i turystyki kulturowej. Zostaną także wykorzystane metody badań innych dziedzin nauki, wzbogacające je o perspektywę kulturoznawczą, historyczną i socjologiczną, na przykład opis i interpretacja miejsc pamięci wg koncepcji francuskiego badacza Pierre’a Nora. Tematyka konferencji ma charakter interdyscyplinarny: stanowi połączenie badań kulturoznawczych z zakresu regionalistyki z badaniami z zakresu geografii humanistycznej i regionalnej, historii oraz socjologii i turystyki kulturowej. Chodzi o humanistyczne odczytanie przestrzeni, traktowanej od czasów Immanuela Kanta jako wyznacznik geografii jako nauki. Pomysłodawcom konferencji zależy na wszechstronnym zrozumieniu istoty przestrzeni i zamieszkującego ją człowieka jako mieszkańca określonego regionu i makroregionu w danym momencie historycznym.

Ważnym efektem opisów i analiz może się stać propozycja stworzenia skuteczniejszych procedur podejmowania decyzji przestrzennych (lokalizacyjnych) dla organów administracji państwowej i samorządów terytorialnych oraz wykorzystania istniejących możliwości, które tkwią w uwarunkowaniach kulturowo-geograficznych województwa kujawsko-pomorskiego i innych.

Strona konferencji

Galeria pracowni

Zdjęcia z przeprowadzonych projektów

Pracownicy

Sylwetki naszej kadry

Kontakt

Numery telefonów oraz formularz kontaktowy

Pracownia Regionalistyczna
Instytutu Kulturoznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki
85-231 Bydgoszcz, ul. Królowej Jadwigi 14

Kierownik: dr Włodzimierz Moch
e-mail: wlodzimierz.moch@byd.pl