WSG w gwarach

  • PAŁUCKA

Prosto dó nos trofisz – szlakim łosimnastygo południka abo maluwniczom fstyngom Brdy. Tutej, kole nojstarszygu bydgoskigu młestu, wew samiutkiem syrcu miasta łotoczy cie atmosfera przedsimbiórczości i rozwoju. Wew Wyższy Szkóle Gospodarki wew Bydgoszczy spotkosz ludzi różnych fachów: kulturoznawców, regionalistów, artystów, biznesmynów, społyczników, architektów. Poznosz tu nowe technologie i szpeców łot komunikacji. Robiom łyni dużo dobrygu do miasta i mały łojczyzny. Momy pińset uczonych wykładowców i siedym tysincy studyntów. Ty tyż możesz się tu wiela nauczyć. Zaproszomy dó nos na WSG!

  • KASZUBSKA

Duńdzesz do naju prosto – szlachã 18. pôłnika abò farwną blewiązką Brdë. Tuwò, kòl naju nôstarszégò bëdgòsczégò mòstu, w samim sercu gardu, òkòli Cã atmòsféra pòdjimiznë i rozwiju. W Wëższi Szkòle Gòspòdarzënkù w Bëdgòszczë pòtkôsz lëdzy, co sã zajimają kùlturą, technologią, turistiką, biznesã, spòlezników, artistów, architektów przindnotë, chtërny służą gardowi i òbéńdze robòtą, mądroscą, bëlną radą. Mómë 500 pòùczników, 7 tësący sztudirów. Mòżesz sã stac jednym z nich. Baro rôczimë do karna WSG.

  • KOCIEWSKA

Idziesz dicht prosto kele 18 południka abo tyż kele piankni Brdi. Tu gdzie je najstarszi most wew samim śroćku mniasta łobaczisz jak rozmajite ludzie robiu gyszefki i maju zez tego ziski. A wew Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy spotkasz sia zez ludziami, co robiu kolitura, turistika, artistów, śpiywaków , malarzów, co miślu ło tim, jak je i jak bańdzie, i nad tim, co je dobre dla mniasta i łokolići. Wew naszi szkole mómi 500 wikładowców i 7 tys. sztudentów. I ti tyż możesz bić jak łóni. Chodzta du nas. Mi was zapraszómi.

  • KRAJNIACKA (KRAJEŃSKA)

Prółsto dłó nos trółfisz – szlółciem łosimnostygó połunniko abo malowniczo szlojfo Brdy. Tutej, kole nostorszygó bygdościgó młoestu, wef sómym syrcu mńołsta, hatmosfyro przydsimbiorczółści y rojzwoju Ci łotoczy. Wew Wyższyj Szkłóle Głospodórci w Bygdoszczi spłotkosz ludziów kłulturi, tychnolółdźi, turyjstyjci, biznysu, społyjczników, artyjstów, archityjktów przyjszłości, chtórzy mńostu i rygionewi pracó, móndrośció, fajn radó służo. Mómy pjyńćset wyjkładowców i śydym tysińcy sztudentów. Ti młożesz stoć sie jydnym z jich. Zoproszółmy w głościnne prołgi WSG!

Tekst w polszczyźnie ogólnej:

Trafisz do nas prosto - szlakiem 18 południka albo malowniczą wstęgą Brdy. Tu, przy najstarszym bydgoskim moście, w samym sercu miasta, otoczy Cię atmosfera przedsiębiorczości i rozwoju. W Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy spotkasz ludzi kultury, technologii, turystyki, biznesu, społeczników, artystów, architektów przyszłości, którzy służą miastu i regionowi pracą, mądrością, dobrą radą. Mamy 500 wykładowców i 7 tys. studentów. Możesz stać się jednym z nich. Zapraszamy w gościnne progi WSG!
 

Galeria pracowni

Zdjęcia z przeprowadzonych projektów

Pracownicy

Sylwetki naszej kadry

Kontakt

Numery telefonów oraz formularz kontaktowy

Pracownia Regionalistyczna
Instytutu Kulturoznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki
85-231 Bydgoszcz, ul. Królowej Jadwigi 14

Kierownik: dr Włodzimierz Moch
e-mail: wlodzimierz.moch@byd.pl